Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Οδηγίες για τις εκλογές στο Επιμελητήριο Αχαϊας

Δημοσιεύθηκε την Πέμ, 10/12/2017 - 09:32

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ανακοινώνει, ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017, καθώς και με όσα ορίζονται από το ΠΔ 372/92 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ορίστηκαν το Σάββατο 9, την Κυριακή 10 και την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Τόπος Διεξαγωγής των εκλογών θα είναι το κατάστημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη των Πατρών Μιχαλακοπούλου 58 και για την περιοχή της Αιγιαλείας το Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24). Οι ώρες ψηφοφορίας και για τις τρεις ημέρες θα είναι 9:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε τμήματος που θα εκλεγούν είναι:

Τμήμα Εμπορίου           11                      

Τμήμα Μεταποίησης    9              

Τμήμα Υπηρεσιών        11

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Δικαίωμα ψήφου (καταχώρηση στους εκλογικούς καταλόγους) έχουν όσοι τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους όπως ορίζεται από το Ν.4484/2017  μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ. με πληρωμή στο ταμείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ή με ηλεκτρονική πληρωμή με ημερομηνία έως και την ανωτέρω 27η Οκτωβρίου 2017 με την οποία να έχει πραγματοποιηθεί οριστικά η καταβολή κάθε οφειλόμενου ποσού. Στην τελευταία περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ζητήσουν-εκδώσουν αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής και να το αποστείλουν άμεσα στην εκλογική επιτροπή σε περίπτωση που λόγω τραπεζικών διαδικασιών καθυστερήσει η εμφάνιση της έγκαιρης πληρωμής στα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον οι εκλογείς πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο την ημέρα που θα συνταχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι και να μην εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφο, όσες συμμετοχές σε επιχειρήσεις και αν έχει. Μπορεί όμως να ψηφίσει στην επιχείρηση του που θα επιλέξει ο ίδιος με δήλωση του.

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Συνεταιρισμοί) δικαίωμα ψήφου έχουν οι υποδεικνυόμενοι με ανάλογη  δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές και υποδείγματα δηλώσεων από την Εκλογική Επιτροπή στις εταιρείες, όπου προβλέπεται από το νόμο, ώστε να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει επιστολή ή υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο τηλεφωνικά με το Μητρώο του Επιμελητηρίου.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή το αργότερο 7 ημέρες προ των εκλογών, δηλαδή μέχρι την 01 Δεκεμβρίου 2017, ώστε να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι εκλογικοί κατάλογοι. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας όμως παρακαλούμε να σταλούν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Οι εκλογείς πρέπει, κατά την ψηφοφορία, να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Η σύνταξη και κύρωση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα γίνει την 8η Νοεμβρίου 2017. Θα εκτεθούν επί τρεις ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24), δηλαδή από 9 Νοεμβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.), αφού θα έχει δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αχαΐας τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έκθεσή τους.

Ενστάσεις από τους έχοντες αντιρρήσεις επί των προσωρινών καταλόγων θα γίνουν από 13 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.), οι οποίες θα κοινοποιούνται μέσω Δικαστικού Επιμελητή στην γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) ενώ η εκδίκασή τους θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή εντός τριών ημερών.

Η σύνταξη των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και έχουν διατελέσει μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ, η ΙΚΕ, ή Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ, ή Συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Η κατάρτιση συνδυασμών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 6 του Π.Δ.372/1992 (ΦΕΚ Α΄ 187), η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 παρ.4 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2017 και κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.). Ειδικά για την τελευταία ημέρα της προθεσμίας (8/11/2017 ημέρα Τετάρτη) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 5:00 μ.μ. οπότε θα κλείσει η είσοδος του κτιρίου και δεν θα επιτραπεί η είσοδος για υποβολή υποψηφιότητας σε όποιον προσέλθει στη συνέχεια, ενώ όσοι έχουν ήδη παρουσιαστεί πριν τις 5:00 μ.μ. και ευρίσκονται εντός του κτιρίου θα υποβάλλουν κανονικά τις υποψηφιότητες τους.

Οι υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το Ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50 € (ανά υποψήφιο) και συνοδεύεται επίσης από Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα Πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον Συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην Εκλογική Επιτροπή. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Η ανακήρυξη υποψηφίων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει την 19η Νοεμβρίου 2017 και η σχετική απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής θα αναρτηθεί άμεσα στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24) για να λάβουν γνώση οι εκλογείς και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Οι ενστάσεις στον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων θα γίνουν μέσα σε τρεις ημέρες από την ανάρτηση δηλαδή από 20 Νοεμβρίου  έως και 22 Νοεμβρίου 2017. Οι ενστάσεις θα κοινοποιούνται στην γραμματεία της Εκλογική Επιτροπής στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.).

Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέσα σε 2 ημέρες μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων και θα ακολουθήσει σύνταξη του οριστικού καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος και θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24) σε εμφανές σημείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες ανακοινώσεις, αναρτήσεις καταλόγων, υποδείγματα αιτήσεων κλπ υλικό και πληροφορίες θα αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας  www.e-a.gr  για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου να επικοινωνούν στο τηλ. 2610277679 Fax: 2610276519 e-mail ea@e-a.gr.

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα