Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Πώς θα διενεργούνται οι πλειστηριασμοί ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε την Δευ, 10/10/2016 - 13:19

Τον τρόπο διενέργειας των πλειστηριασμών ακινήτων που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο για χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία θα παρουσιάζει αναλυτικά εγκύκλιος που ετοιμάζεται να εκδώσει και να κοινοποιήσει σε όλες τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντός των προσεχών εβδομάδων.

Η εγκύκλιος αυτή θα περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία των πλειστηριασμών όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 4335/2015 για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου, για την διενέργεια πλειστηριασμού σε ακίνητο που κατασχέθηκε για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

Ορισμός τιμής πρώτης προσφοράς

1. Ο επισπεύδων Διευθυντής της αρμόδιας για την είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας και ο Ελεγκτής Εσόδων διά κοινής πράξεως αναγράφουν κάτω από την έκθεση κατασχέσεως όλα τα βεβαιωμένα χρέη του οφειλέτη, περιλαμβανόμενα ή μη στην παραγγελία κατασχέσεως, και ορίζουν το ποσό της «πρώτης προσφοράς» του επικείμενου πλειστηριασμού.

2. Το ποσό που ορίζεται ως «πρώτη προσφορά» δεν μπορεί να είναι μικρότερο του οφειλομένου χρέους αυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50% της αξίας του ακινήτου, όπως αναγράφεται στην έκθεση κατασχέσεως, ούτε υψηλότερο των 4/5 αυτής.

3. Εάν η εκτιμηθείσα στην έκθεση κατασχέσεως αξία του ακινήτου είναι μικρότερη του χρέους του οφειλέτη, ως «πρώτη προσφορά» ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου.

4. Αντίγραφο της έκθεσης κατασχέσεως αφού συμπληρωθεί με τον καθορισμό της «πρώτης προσφοράς» επιδίδεται στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα, ο οποίος εγγράφει το ακίνητο στο βιβλίο κατασχέσεων που τηρεί.

5. Το ποσό της πρώτης προσφοράς μπορεί να τροποποιηθεί από τον Διευθυντή της αρμόδιας φοροεισπρακτικής υπηρεσίας. Κατά το νέο αυτό καθορισμό της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ` όψη όλα τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο, ληξιπρόθεσμα και μη, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού.

6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.

Πρόγραμμα πλειστηριασμού.

1. Ο Διευθυντής της επισπεύδουσας υπηρεσίας (της Ε.Μ.ΕΙΣ.,του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή της Δ.Ο.Υ.) μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο Διευθυντής της υπηρεσίας εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού κοινοποιείται : α) προς τον οφειλέτη, β) προς τον τρίτον κύριο, εάν από τα βιβλία μεταγραφών προκύπτει η ύπαρξή του και γ) προς τους εγγεγραμμένους ενυπόθηκους δανειστές μέχρι την προηγούμενη μέρα από την κοινοποίηση της κατασχέσεως.

Τόπος και τρόπος διενέργειας πλειστηριασμού.

1. Το κατασχεθέν ακίνητο πλειστηριάζεται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών.

2. Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη. Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται, μαζί με εγγύηση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 9 το πρωί ως 2 το απόγευμα με σύνταξη σχετικής πράξης είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού.

Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει κατά την έναρξη του πλειστηριασμού να καταχωρίσει στην έκθεσή του τα στοιχεία ταυτότητας των πλειοδοτών που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές και τις εγγυήσεις τους. Στις 5 το απόγευμα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, ο οποίος αναμένει να καταθέσει προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην αποσφράγισή τους, καταχωρίζοντας το περιεχόμενό τους στην έκθεσή του. Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στο μοναδικό πλειοδότη, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προσφορές ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέσω της υποβολής προφορικών προσφορών μόνο μεταξύ των δύο πλειοδοτών που προσέφεραν τη μεγαλύτερη τιμή με τις γραπτές προσφορές.

Αν: α) δύο ή περισσότεροι πλειοδότες κατέθεσαν γραπτές προσφορές με ίση μεγαλύτερη τιμή, η διαδικασία των προφορικών προσφορών συνεχίζεται μεταξύ αυτών, β) η γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή είναι μία, και δύο ή περισσότεροι πλειοδότες έχουν καταθέσει ίσες γραπτές προσφορές με την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στη διαδικασία των προφορικών προσφορών μετέχουν και οι πλειοδότες αυτοί. Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή τους προβαίνει στην κατακύρωση.

Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση για μεγαλύτερη προφορική προσφορά. Αν δεν υπάρξει προφορική προσφορά τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε όποιον υπέβαλε τη γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή, ακόμη και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση ίσων γραπτών προσφορών με τη μεγαλύτερη τιμή χωρίς να υποβληθεί προφορική προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού διενεργεί αμέσως κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται ο υπερθεματιστής.
 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΣΕΒΙΠΑ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΣΕΒΙΠΑ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΣΕΒΙΠΑ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΣΕΒΙΠΑ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΣΕΒΙΠΑ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα